Strona główna » Regulamin parkingu

Regulamin parkingu


Regulamin parkingu  do Morskiego Oka, ul. Głodówka 4 Bukowina Tatrzańska

§1

Poprzez wjazd na teren parkingu dochodzi do zawarcia umowy na odpłatne korzystanie z infrastruktury parkingowej. Umowa obowiązuje od chwili uiszczenia opłaty parkingowej do wyjazdu z parkingu.

Poprzez skorzystanie z infrastruktury parkingowej rozumie się przejazd przez teren parkingu lub skorzystanie z wyznaczonego miejsca postojowego na terenie parkingu przy ul. Głodówka 4 w Bukowinie Tatrzańskiej.

Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

§ 2

Parking jest niestrzeżony, płatny.

Pozostawiony pojazd powinien być zamknięty, a jego zawartość zabezpieczona.

Zarządca parkingu nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie parkingu pojazdów mechanicznych, jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach. Zarządca nie ponosi również odpowiedzialności za włamania do samochodów bądź kradzieże pojazdów. Właściciel pojazdu winien zabezpieczyć odpowiednio pojazd przed włamaniami i kradzieżą.

Parking jest czynny 24 godziny na dobę.

Zarządcą parkingu jest firma Salon Smaków sp. z o.o. z siedzibą w  (34-532 Jurgów), Jurgów 256/4, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, NIP: 7361727112, REGON: 369309119.

Na terenie parkingu obowiązuje maksymalna prędkość poruszania się pojazdów do 20 km/h.

Korzystający z infrastruktury parkingowej zobowiązany jest do przestrzegania poleceń obsługi parkingu oraz zwrócenia szczególnej uwagi na pojazdy sąsiednie i ustawienia pojazdu w wyznaczonych miejscach.

Nie wolno parkować pojazdu w miejscach i w sposób, w których zaparkowanie pojazdu może spowodować zagrożenie dla ruchu pojazdów, osób lub mienia.

§ 3

Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących wszelkiego rodzaju broń palną oraz inne materiały niebezpieczne, łatwopalne i wybuchowe. Wyjątkiem jest posiadanie przez użytkownika pojazdu stosownego zezwolenia.

Na terenie parkingu zabronione jest:

  • palenie i używanie otwartego ognia oraz spożywanie alkoholu i zażywanie środków odurzających,
  • magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych,
  • tankowanie pojazdów,
  • pozostawianie pojazdów z pracującym silnikiem lub nieszczelnymi układami,
  • zanieczyszczanie parkingu.

Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody na mieniu lub wyrządzone osobie na terenie parkingu – zarówno zarządcy parkingu, jak i osobom trzecim.

W przypadku zaparkowania pojazdu i nieodbierania go przez okres 21 dni oraz w sytuacji zaparkowania pojazdu w sposób mający wpływ na bezpieczeństwo mienia lub osób korzystających z parkingu, wyrażają zgodę na odholowanie pojazdu w wybrane przez zarządcę parkingu miejsce lub/oraz – w razie potrzeby – powiadomienie funkcjonariuszy policji, celem podjęcia czynności służbowych. Odholowanie pojazdu nastąpi na koszt i ryzyko korzystającego z pojazdu.

Wszelkie uszkodzenia pojazdów należy zgłaszać policji i obsłudze parkingu.

§5

Wysokość opłaty za korzystanie z infrastruktury parkingowej określa cennik.

Wobec korzystających z parkingu nieposiadających biletu parkingowego zostaną podjęte czynności weryfikacyjne na podstawie danych uzyskanych od obsługi parkingu.

Cennik i regulamin parkingu są do wglądu u obsługi parkingu, dodatkowo znajdują się na stronie internetowej https://morskieoko24.pl/ oraz są wywieszone przed wjazdem na parking.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2021 r.